Kategorie
kazania

Czy jesteś człowiekiem wiary?

„Czy jesteś człowiekiem wiary?” – Sławomir Foks – 2021-02-21

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 11:1-3,6 oraz 12:1-3 wygłoszone 21 lutego 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Czy jesteś człowiekiem wiary?” – Sławomir Foks – 2021-02-21

11:1 A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
11:2 Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo.
11:3 Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.

List do Hebrajczyków 11:1-3

11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.

List do Hebrajczyków 1:6

12:1 Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,
12:2 Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
12:3 Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni.

List do Hebrajczyków 12:1-3