Kategorie
kazania

Jezus twoim najwyższym arcykapłanem

„Jezus twoim najwyższym arcykapłanem” – Sławomir Foks – 2021-06-06

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 5:1-10 wygłoszone 6 czerwca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:1 Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy
5:2 I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.
5:3 Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
5:4 A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron.
5:5 Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie;
5:6 Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
5:7 Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;
5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,
5:9 A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego
5:10 I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka.

List do Hebrajczyków 5:1-10