Kategorie
kazania

Charakterystyka sługi i jego służby – czego oczekuje od Ciebie Bóg gdy służysz?

„Charakterystyka sługi i jego służby – czego oczekuje od Ciebie Bóg, gdy służysz?” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie 1 Listu do Koryntian 4:1-5, Ew. Łukasza 12:42-48 i 16:10-13, Ew. Mateusza 24:45-51, wygłoszone 26 listopada 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

4:1 Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych.
4:2 A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny.
4:3 Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę.
4:4 Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan.
4:5 Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.

1 List do Koryntian 4:1-5

12:42 A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym?
12:43 Błogosławiony ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
12:44 Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
12:45 Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się,
12:46 Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi.
12:47 Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów.
12:48 Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Ew. Łukasza 12:42-48

16:10 Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy.
16:11 Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość?
16:12 A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną?
16:13 Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.

Ew. Łukasza 16:10-13

24:45 Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
24:46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
24:47 Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
24:48 Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
24:49 I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
24:50 Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
24:51 I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Ew. Mateusza 24:45-51