Kategorie
kazania

Nowe imię przy Betlejemskiej drodze

„Nowe imię przy Betlejemskiej drodze” – Bartosz Sokół – 2024-05-12

Kazanie biblijne, na podstawie Pierwszej Księgi Mojżeszowej 35:9-20, wygłoszone 12 maja 2024 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Pierwszy Zbór w Warszawie przy ul. Zagórna 10.

35:9 I znów ukazał się Bóg Jakubowi, gdy wracał z Paddan-Aram, i błogosławił mu.
35:10 I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael.
35:11 Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie.
35:12 A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie, i potomstwu twemu po tobie dam tę ziemię.
35:13 I odszedł Bóg od niego w górę z miejsca, gdzie z nim rozmawiał.
35:14 Jakub zaś postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał, pomnik kamienny, i wylał nań ofiarę z płynów, i polał go oliwą.
35:15 Miejsce, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwał Jakub Betel.
35:16 Potem wyruszyli z Betelu i gdy mieli jeszcze kawałek drogi do Efraty, Rachela poczęła rodzić, a miała ciężki poród.
35:17 A gdy ciężko rodziła, rzekła do niej położna: Nie bój się, bo i tym razem masz syna.
35:18 A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazwała go: Ben-Oni, lecz ojciec nazwał go Beniamin.
35:19 I umarła Rachela, i została pochowana przy drodze do Efraty, czyli do Betlejemu.
35:20 A Jakub postawił na jej grobie pomnik. Pomnik ten jest na grobie Racheli po dziś dzień.

1 Księga Mojżeszowa 35:9-20