RODO – instrukcja

INSTRUKCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH W KOŚCIELE EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN

Załącznik do Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

Informacje ogólne

1. Podstawa prawna

Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem wynikającym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47 i art. 51) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Regulaminu ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w RP uchwaloną przez Radę Kościoła z dnia 16.04.2018 r.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

1) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania celów statutowych Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.
2) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie wewnątrzkościelne i nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem tych danych jakie wymagane są w przepisach ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobie organizowania lekcji religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

3. Administratorzy danych osobowych (Regulamin § 1 ust. 4 pkt 4)

W imieniu administratora upoważnionymi do przetwarzania i gromadzenia danych osobowych są:

 1. Rada Kościoła;
 2. Rady Zborów;
 3. Rady Agend ogólnokościelnych mających osobowość prawną;
 4. Rady Agend zborowych nie mających osobowości prawnej;
 5. Rady Okręgów;
 6. Zarządy Okręgów;
 7. Kościelna Komisja Kontrolująca;
 8. Komisje Kontrolujące Zborów;
 9. Przełożeni Placówek i kierownicy Stacji Misyjnych;
 10. Nauczyciele punktów katechetycznych;
 11. Organizatorzy konferencji, zjazdów, obozów rekolekcyjnych, akcji charytatywnych

4. Zbiory danych obejmują:

 1. Ankiety osobowe członków Kościoła;
 2. Rejestr chrztów i ślubów;
 3. Deklaracje zgody rodziców do pobierania przez uczniów nauki religii w punkcie katechetycznym;
 4. Rejestr osób pobierających pomoc charytatywną;
 5. Rejestr osób wpłacających imienne ofiary;
 6. Rejestr uczestników konferencji, szkoleń, zjazdów, obozów rekolekcyjnych, akcji charytatywnych;
 7. Bazy adresów mailowych i telefonów.

Zabezpieczenie danych osobowych

5. Zasada ogólna

 1. Administratorzy danych mają obowiązek złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszystkich danych osobowych do której mieli dostęp.
 2. Administratorzy danych osobowych są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem ochrony danych osobowych w KECh i staranności w zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. Kościół ma prawo przetwarzać dane osobowe dla realizacji swojej działalności statutowej.

6. Obowiązki Administratora

Administrator ma obowiązek zabezpieczyć dane osobowe poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, tak, aby:

 1. Nie były udostępnione osobom nieupoważnionym,
 2. Nie były zabrane przez osobę nieuprawnioną,
 3. Były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem lub utratą.
 4. Z największą troską należy strzec wszystkich dokumentów dotyczących Kościoła, Zborów, Komisji Kontrolującej Zboru, Kościelnej Komisji Kontrolującej, Agend, punktów katechetycznych i innych w szczególności zawierające dane osobowe.
 5. W siedzibie Kościoła, w każdym zborze w siedzibach Agend w miejscu bezpiecznym należy urządzić archiwum, czyli depozyt dokumentów takie jak: pisma dotyczące spraw kościelnych odpowiednio uporządkowanych, okólników, protokoły z posiedzeń organów Kościoła, Zborów, ankiety członków Zboru, księgi finansowe, księgi ślubów – odpowiednio uporządkowanych i pilnie strzeżone pod zamknięciem.
 6. Powinien być sporządzony spis dokumentów znajdujących się w archiwach, z dołączeniem krótkiego opisu każdej pozycji.
 7. Każdorazowe przeglądanie dokumentów archiwalnych powinno być odnotowane z podaniem dnia i nazwiska osoby przeglądającej archiwum.
 8. Z archiwum nie wolno zabierać dokumentów, chyba, że na tylko krótki czas za zgodą administratora.
 9. Załatwianie skarg osób zgłaszających zażalenie w zakresie ochrony danych osobowych, a w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia informowanie o możliwości dochodzenie swoich rozstrzeń do inspektora ochrony danych osobowych KECh.
 10. Sporządzenie imiennego wykazu osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych i do ich przetwarzania.
 11. Sporządzenie imiennego wykazu osób posiadających klucze do pomieszczeń w których przechowuje się dane osobowe.
 12. Sporządzenie imiennego wykazu osób upoważnionych do obsługi komputerów posiadających dane osobowe.
 13. W ankietach członków Zboru należy wpisać informacje iż udostępnione przez nich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb wewnątrz kościelnych.
 14. Każde zdarzenie w których doszło do naruszenia ochrony danych osobowych wymienionych w ppkt. 5 niniejszego punktu winno być niezwłocznie zgłoszone do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.

7. Zabezpieczenie danych osobowych

Zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych odnosi się zarówno do danych przetwarzany w sposób tradycyjny (manualny, papierowy), jak i do przetwarzania danych w systemach elektronicznych (komputery, laptopy)

W związku z powyższym istotne jest:

 1. Zabezpieczenie miejsca (pomieszczenia lub części pomieszczeń) w którym przetwarzane są dane osobowe poprzez:
  a) Zastosowanie odpowiednich zamków, drzwi, systemów alarmowych, szaf aktowych z zamkiem;
  b) Zapewnienie kluczy do pomieszczeń, szaf, biurek itp. oraz kontroli ich używania;
  c) Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich na czas nieobecności w pomieszczeniach osób upoważnionych.
 2. Zabezpieczenie dokumentów zawierające dane osobowe poprzez:
  a) Zapewnienie dostępu do dokumentów wyłącznie osobom upoważnionym, zobligowanym do zachowania w tajemnicy pozyskiwanych informacji;
  b) Niszczenie dokumentów zbędnych w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych znajdujących się w tych dokumentach np.: poprzez zastosowanie niszczarek.
  c) Przechowywanie dokumentów w zamkniętych na klucz szafach po zakończeniu pracy.
 3. Zabezpieczenie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych poprzez:
  a) Zapewnienie dostępu do komputerów wyłącznie osobom upoważnionym (np. ustawienie monitorów komputerowych w sposób uniemożliwiający osobom postronnym zapoznanie się z danymi, zachowanie w tajemnicy haseł dostępu do komputerów, zastosowanie wygaszacza ekranu w momencie niekorzystania z komputera);
  b) Przechowywanie elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe (płyty CD, pendrive, itp.) w sposób zabezpieczający przed nieuprawnionym przejęciem, odczytem, skopiowaniem lub zniszczeniem;c) W sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na laptopie, niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania w terenie oraz zastosowanie programu szyfrującego;
  d) Systemy informatyczne przy użyciu których przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej Internet za pomocą specjalistycznych mechanizmów teleinformatycznych takich jak:
  • zapora ogniowa (tzw. „firewall”)
  • system wykrywania włamań,
  • oprogramowanie antywirusowe.

8. Informacja dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu

Dla zachowania bezpieczeństwa, przy użytkowaniu np.: Internetu należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, a w szczególności:

 1. Nie należy otwierać załączników (plików) do korespondencji elektronicznej nadesłanej przez nieznanego dostawcę;
 2. Nie zgrywać na dysk twardy komputera ani nie uruchamiać żadnych programów nielegalnych ani żadnych plików pobranych z niewiadomego źródła;
 3. Nie wchodzić na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, ani innym zakazanym przez prawo ( na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie, infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem);
 4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł;
 5. Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny komputera, system antywirusowy, jak również system firewall.

9. Rejestrowanie za pomocą urządzeń audio-video i fotografowanie podczas nabożeństw i imprez zborowych.

Zgoda na rejestrowanie za pomocą kamer wizyjnych, fotografowanie i rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagana 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji religijnych, 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, konferencja (Ustawa o prawie autorskim art. 81 ust. 2).

9. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie zapytania i wątpliwości należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w formie elektronicznej na adres InspektorDanych@kech.pl
 2. Regulamin wraz z załącznikiem Administratorzy danych osobowych mają obowiązek zamieścić na stronach internetowych Kościoła i zborów o ile je posiadają.

Pliki do pobrania: