Kategorie
kazania

Trzy znaki zstąpienia Ducha Świętego

„Trzy znaki zstąpienia Ducha Świętego” – Jan Muranty

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Dziejów Apostolskich 2:1-21 dnia 28 maja 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:1 A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
2:2 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
2:3 I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
2:4 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
2:5 A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem;
2:6 Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku.
2:7 I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
2:8 Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?
2:9 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
2:10 Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy,
2:11 Zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże.
2:12 Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć?
2:13 Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili.
Kazanie Piotra w dzień Zesłania Ducha Świętego
2:14 Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim.
2:15 Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia,
2:16 Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:
2:17 I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;
2:18 Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą.
2:19 I uczynię cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu.
2:20 Słońce przemieni się w ciemność, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.
2:21 Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Dzieje Apostolskie 2:1-21
Kategorie
kazania

Duch Święty – Duchem Świadectwa

„Duch Święty – Duchem Świadectwa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Dziejów Apostolskich 1:8, Ew. Jana 15:6, Ew. Mateusza 4:19, Ew. Łukasza 5:10, wygłoszone 20 listopada w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.

1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dzieje Apostolskie 1:8

15:6 Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

Ew. Jana 15:6

4:19 I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!

Ew. Mateusza 4:19

5:10 Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.

Ew. Łukasza 5:10
Kategorie
kazania

Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa

„Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa” – Henryk Dedo – 2021-04-11

Kazanie biblijne na podstawie Księgi Joela 3:1-2 oraz Ewangelii Mateusza 24:14 wygłoszone 11 kwietnia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Działanie Ducha Świętego przed powrotem Jezusa Chrystusa” – Henryk Dedo – 2021-04-11

3:1 A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.
3:2 Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.

Księga Joela 3:1-2

24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ewangelia Mateusza 24:14