Kategorie
kazania

Duch Święty – Duchem Świadectwa

„Duch Święty – Duchem Świadectwa” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne na podstawie Dziejów Apostolskich 1:8, Ew. Jana 15:6, Ew. Mateusza 4:19, Ew. Łukasza 5:10, wygłoszone 20 listopada w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.

1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dzieje Apostolskie 1:8

15:6 Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

Ew. Jana 15:6

4:19 I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!

Ew. Mateusza 4:19

5:10 Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.

Ew. Łukasza 5:10
Kategorie
kazania

Apostolski przykład służby Pawła

„Apostolski przykład służby Pawła” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Dziejów Apostolskich 20:17-27 wygłoszone 3 października 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

20:17 A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru.
20:18 A gdy stawili się u niego, rzekł im: Wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami,
20:19 I jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów,
20:20 Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach,
20:21 Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.
20:22 I oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka,
20:23 Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski.
20:24 Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.
20:25 A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże.
20:26 Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi;
20:27 Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej.

Dzieje Apostolskie 20:17-27
Kategorie
kazania

Niebezpieczny kryzys w kościele

„Niebezpieczny kryzys w kościele” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Dziejów Apostolskich 6:1-7 wygłoszone 26 września 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

6:1 A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.
6:2 Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach.
6:3 Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;
6:4 My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa.
6:5 I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii;
6:6 Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce.
6:7 A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.

Dzieje Apostolskie 6:1-7