Kategorie
kazania

Czterech głównych wrogów człowieka

„Czterech głównych wrogów człowieka” – Jan Muranty – 2024-01-28

Kazanie biblijne, na podstawie Listu do Efezjan 2:1-6, wygłoszone 28 stycznia 2024 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:1 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
2:2 W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
2:3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
2:4 Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
2:5 I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście –
2:6 I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,

List do Efezjan 2:1-6
Kategorie
kazania

Nie dawajcie diabłu przystępu

„Nie dawajcie diabłu przystępu” – Jan Muranty – 2023-09-03

„Nie dawajcie diabłu przystępu” – Jan Muranty
Kazanie biblijne, na podstawie Listu do Efezjan 4:27, wygłoszone 3 września 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

4:26 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
4:27 Nie dawajcie diabłu przystępu.
4:28 Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
4:29 Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
4:30 A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
4:31 Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością.
4:32 Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

List do Efezjan 4:25-32
Kategorie
kazania

Trzy znaki zstąpienia Ducha Świętego

„Trzy znaki zstąpienia Ducha Świętego” – Jan Muranty

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Dziejów Apostolskich 2:1-21 dnia 28 maja 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:1 A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
2:2 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
2:3 I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
2:4 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
2:5 A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem;
2:6 Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku.
2:7 I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
2:8 Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?
2:9 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
2:10 Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy,
2:11 Zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże.
2:12 Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć?
2:13 Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili.
Kazanie Piotra w dzień Zesłania Ducha Świętego
2:14 Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim.
2:15 Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia,
2:16 Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:
2:17 I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;
2:18 Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą.
2:19 I uczynię cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu.
2:20 Słońce przemieni się w ciemność, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.
2:21 Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Dzieje Apostolskie 2:1-21