Kategorie
kazania

Jesteśmy zarówno świątynią jak i kapłanami Boga

„Jesteśmy zarówno świątynią jak i kapłanami Boga” – misjonarz Johnny – 2023-10-01

Kazanie biblijne, na podstawie 2 Księgi Mojżeszowej 19:3-6, wygłoszone 1 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Tłumaczył Piotr Guńka.

19:3 A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim:
19:4 Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie.
19:5 A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.
19:6 A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim.

2 Księga Mojżeszowa 19:3-6
Kategorie
kazania

Prawo Boże

„Prawo Boże” – Henryk Dedo – 2021-06-13

Kazanie biblijne na podstawie 2 Księgi Mojżeszowej 20:1-17 wygłoszone 13 czerwca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

20:1 A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: 
20:2 Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
20:3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 
20:4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 
20:5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. 
20:6 A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 
20:7 Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. 
20:8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 
20:9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 
20:10 Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 
20:11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 
20:12 Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 
20:13 Nie zabijaj. 
20:14 Nie cudzołóż. 
20:15 Nie kradnij. 
20:16 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 
20:17 Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

2 Mojżeszowa 20:1-17
Kategorie
kazania

Delegowanie odpowiedzialności – dobre rady teścia

Delegowanie odpowiedzialności – dobre rady teścia – Henryk Dedo – 2020-01-05

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 Księga Mojżeszowa 18 – wygłoszone 5 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.