Kategorie
kazania

Tajemniczy Melchisedek i Jezus

„Tajemniczy Melchisedek i Jezus” – Sławomir Foks – 2021-06-27

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 7:1-10 wygłoszone 27 czerwca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

7:1 Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu,
7:2 Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju.
7:3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
7:4 Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.
7:5 Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama;
7:6 Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę.
7:7 A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo.
7:8 W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje.
7:9 I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę;
7:10 Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie.

List do Hebrajczyków 7:1-10
Kategorie
kazania

Jezus twoim najwyższym arcykapłanem

„Jezus twoim najwyższym arcykapłanem” – Sławomir Foks – 2021-06-06

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 5:1-10 wygłoszone 6 czerwca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:1 Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy
5:2 I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.
5:3 Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
5:4 A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron.
5:5 Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie;
5:6 Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
5:7 Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;
5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,
5:9 A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego
5:10 I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka.

List do Hebrajczyków 5:1-10