Kategorie
kazania

Jezus jest lepszy… niż Mojżesz

„Jezus jest lepszy… niż Mojżesz – Jezus jest wierny” – Sławomir Foks – 2021-05-16

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 3:1-6 wygłoszone 9 maja 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

3:1 Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania,
3:2 Wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym.
3:3 Uznany On bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował.
3:4 Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.
3:5 Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane,
3:6 Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.

List do Hebrajczyków 3:1-6

Kategorie
kazania

Delegowanie odpowiedzialności – dobre rady teścia

Delegowanie odpowiedzialności – dobre rady teścia – Henryk Dedo – 2020-01-05

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – 2 Księga Mojżeszowa 18 – wygłoszone 5 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.