Kategorie
kazania

Podnosząc słabych w modlitwie

„Podnosząc słabych w modlitwie” – Sławomir Foks – 2021-01-17

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 5:13-18 wygłoszone 17 stycznia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:13 Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni.
5:14 Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.
5:15 A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
5:16 Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
5:17 Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy.
5:18 Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.

List do Jakuba 5-13:18
Kategorie
kazania

Planowanie bez Boga

„Planowanie bez Boga” – Sławomir Foks – 2020-12-27

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 4:13-17 wygłoszone 27 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Planowanie bez Boga” – Sławomir Foks – 2020-12-27

4:13 A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski,
4:14 Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika.
4:15 Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo.
4:16 Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.
4:17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.

List Jakuba 4:13-17
Kategorie
kazania

Lekarstwo na duchowy chaos i kłótnie

„Lekarstwo na duchowy chaos i kłótnie” – Sławomir Foks – 2020-11-08

Kazanie biblijne na podstawie Listu Jakuba 4:1-10 wygłoszone 8 listopada 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Lekarstwo na duchowy chaos i kłótnie” – Sławomir Foks – 2020-11-08

4:1 Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? 
4:2 Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. 
4:3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. 
4:4 Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. 
4:5 Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? 
4:6 Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. 
4:7 Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. 
4:8 Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. 
4:9 Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. 
4:10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

List Jakuba 4:1-10