Kategorie
kazania

Znaki nowego życia – miłość i służba

„Znaki nowego życia – miłość i służba” – Henryk Dedo – 2021-01-03

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie Listu do Galacjan 5:13 i 1 Listu do Koryntian 13:4-8 wygłoszone 3 stycznia 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Znaki nowego zycia – miłość i służba” – Henryk Dedo – 2021-01-03

5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

List do Galacjan 5:13

13:4 Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
13:5 Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,
13:6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
13:7 Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
13:8 Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.

1 List do Koryntian 13:4-8

Kategorie
kazania

Uwolnieni, aby służyć

„Uwolnieni, aby służyć” – Henryk Dedo – 2020-12-06

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Galacjan 5:13 wygłoszone 6 grudnia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.

„Uwolnieni, aby służyć” – Henryk Dedo – 2020-12-06

5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

List do Galacjan 5:13
Kategorie
kazania

Dramat życia

„Dramat życia” – Henryk Dedo – 2020-11-15

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Jana 8:34-36 i Listu do Rzymian 6:22, wygłoszone 15 listopada 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

„Dramat życia” – Henryk Dedo – 2020-11-15

8:34 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
8:35 A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.
8:36 Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Ewangelia Jana 8:34-36

6:22 Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.

List do Rzymian 6:22