Kategorie
kazania

Jezus zmartwychwstał i ma się dobrze!

„Jezus zmartwychwstał i ma się dobrze!” – Sławomir Foks – 2024-03-31

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza rozdział 28, wersety od 1 do 20, wygłoszone 31 marca 2024 roku w Pierwszym Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie, Zagórna 10.

28:1 A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.
28:2 I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim.
28:3 A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg.
28:4 A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi.
28:5 Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego.
28:6 Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
28:7 A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam.
28:8 I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego.
28:9 A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon.
28:10 Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.
28:11 A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
28:12 Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom,
28:13 Mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy.
28:14 A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy.
28:15 Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy.
Jezus ukazuje się jedenastu uczniom w Galilei
28:16 A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał.
28:17 I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.
28:18 A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
28:19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
28:20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Ewangelia Mateusza 28:1-20