Kategorie
kazania

Stary i nowy sposób dostępu do Boga

„Stary i nowy sposób dostępu do Boga” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 7:11-19 wygłoszone 27 lutego 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

7:11 Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona?
7:12 Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu.
7:13 Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
7:14 Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów.
7:15 A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan,
7:16 Który stał się nim nie według przepisów prawa, dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia.
7:17 Bo świadectwo opiewa: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
7:18 A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności,
7:19 Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.

Hebrajczyków 7:11-19