Kategorie
kazania

Jezus twoim najwyższym arcykapłanem

„Jezus twoim najwyższym arcykapłanem” – Sławomir Foks – 2021-06-06

Kazanie biblijne pastora na podstawie Listu do Hebrajczyków 5:1-10 wygłoszone 6 czerwca 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

5:1 Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy
5:2 I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.
5:3 Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
5:4 A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron.
5:5 Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie;
5:6 Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.
5:7 Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;
5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,
5:9 A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego
5:10 I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka.

List do Hebrajczyków 5:1-10
Kategorie
kazania

Jezus jest większy… niż Aaron

„Jezus jest większy… niż Aaron – arcykapłan” – Sławomir Foks – 2021-05-23

Kazanie biblijne na podstawie Listu do Hebrajczyków 4:14-16 i 2:17-18 wygłoszone 23 maja 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

4:14 Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.
4:15 Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
4:16 Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

List do Hebrajczyków 4:14-16

2:17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.
2:18 A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą.

List do Hebrajczyków 2:17-18